Anmälan av SVT-Dokumentären Vikingarnas tid, Granskningsnämnden

Föreningens anmälan till Granskningsnämnden vad beträffar SVT-dokumentären Vikingarnas tid, har nu styrelsen lämnat in. Nedan är skrivningen i sin helhet. 2018-02-18

"Programmet tituleras Vikingarnas tid men behandlar till större delen faktiskt folkvandrings- och Vendeltid i Östersjöområdet. Detta är säkerligen nyttigt för att söka höja svenskarnas relativt låga intresse i ämnet historia. Man kan dock samtidigt öka samma svenskars förvirring i synen på vår gemensamma historia. Ville man också inkludera övriga landet för att visa på just en gemensam historia borde man tagit hänsyn till t. ex. Västsverige.
Västsverige är en viktig del av vårt historiska arv. I synnerhet Västergötland är det mest framstående landskapet under Folkvandringstiden. Vi har flera belägg att det var bl.a. här de stora hövdingadömena fanns. Naturligtvis kan man peka på guldet från den här tiden, från bl.a. Romarriket. Västergötland har det mesta av gulder i kilo räknat och världens vackraste Guldhalskrage – Mönekragen - för att inte nämna Ållebergskragen m. fl. Västergötland har några av landets äldsta runstenar från 500-talet. Detta 500 år innan runstenarna i Mälardalen. Det tas inte ens upp i serien och Västsverige nämns inte vid namn i densamma. En slump? Vikingatida fynd och tidig kristendom i Varnhem förbigås med tystnad liksom skeppsfynd vid bl.a. Äskekärr i Göta älv. Thegnebyar och Thegnstenar i Västsverige, vilka är av stor betydelse under vikingatiden, verkar inte existera. Att den kristna kungamakten expanderar från det tidigt kristnade Västergötland med Sveriges första stenkyrka i Varnhem från tidigt 1000-tal med kristna begravningar från sent 800-tal och Sveriges äldsta stift Skara från 1014 framgår inte. Klostren i Varnhem och Vreta förbigås också .Det av Sten Tesch påtalade anläggandet av en kunglig götisk utpost för handel, Sigtuna, ses som en expansion av Mälardalskungarnas makt och inte av den götiska kungamakten och dessutom som den enda källan för kristendom förutom Ansgars omtalade besök på Birka. Förstörelsen av Birka pådyvlas Erik Segersäll fast i Situne Dei Peter Lindbom påvisat att det var ruser som låg bakom. Åtminstone borde båda teorierna framhållits. Birka framställs i kontrast mot senaste forskningsrapporter och Helgö verkar påfallande tätt befolkat med reslystna invånare även om hantverket med rätta framhålls som viktigt. Den nyligen utgrävda hallen i Uppsala kompletteras med en fantasiskapelse till kulthus som man inte har funnit bevis för för att få ihop Adams redogörelse. Symbel och andra kultceremonier är normalt utförda i just hallar så det hade räckt att påvisa hallen.Man har i alla fall visat att området var en regional kultplats.
Programmen har alltså inte beaktat den senaste forskningens nya insikter rörande vikingatiden och har därmed brustit i objektivitet.
Programmen har dominerats av en förlegad och nattstånden historiesyn och är därmed alltför ensidiga.
Programmen ger intryck av att vikingatidens människor till övervägande del var bosatta och verkade i den östra delen av nuvarande Sverige samt att kristendom och medeltida kungamakt tidigast etablerats i samma område. Det beror delvis på att man inte tydligt framhållit skillnaden mellan det tidiga begreppet välde och lokala riken och det på romersk rätt grundade kungadömet. En erövringsteori framskymtar som är omöjlig rent teoretiskt då de gamla rikena byggde på personlig lojalitet av olika hövdingar och inte på territoriella besittningar.
Vikingarnas tid fanns i hela Norden liksom även Vendeltid och Folkvandringstid. Man har påvisat fina exempel från folkvandringstid på t.ex. Öland och man har framhållit jämförelsen mellan Vendel och Sutton Hoo men genom att underlåta att nämna västsvenska exempel kommer man farligt nära en medveten partiskhet.
Programledaren själv har inte på något sätt sökt lindra denna partiskhet, vilket är synd då han inte saknar vissa förtjänster såsom ertt frimodigt framträdande, och dessutom i sin karriär gjort ett gediget forskningsarbete angående tidigare förhållanden mellan Öland och Baltikum. Han synes vara influerad av den moderna museipedagogiken då allt skall förenklas till det yttersta för att minsta barn skall förundras och söka förstå. Detta program var dock avsett för vuxna människor. Han kan förhoppningsvis söka återgå till ett mer vetenskapligt och detaljbaserat förhållningssätt i sin presentation. De medverkande specialiserade arkeologerna gjorde alla väl avvägda och övertygande framställningar och det som saknas är arkeologer och historiker från andra landsdelar som komplement.

Med vänlig hälsning Ingemar Nordgren.

NYTT. Ordförandens Artikel vad beträffar föreningens reaktioner på SVT - Dokumentären Vikingarnas tid. 

Artikel, februari 2018.

Press och mediainformation

Anmälan av SVT – Dokumentärserien Vikingarnas tid

Dagarna innan SVT- Dokumentären skulle sändas i somras, fick jag mina misstankar om huruvida denna serie skulle läggas fram och utspelas. Visst, jag fick rätt. Stockholms och Mälardalspropaganda i sitt esse. Man behöver inte vara särskilt konspiratorisk för att inse att detta är ett "motdrag"  vad gäller vårt egna Kata gård program i SVT- Vetenskapens värld i somras. Jag minns det komiska när det skulle visas. Då påtalade jag till några av våra medlemmar i vår Västsvenska förening att, "kom ihåg nu när Kata gård har visats i SVT. Det kommer inte ta många dagar innan Mälardalen kontrar med något "sensationellt". Återigen, visst, det tog 48 timmar. Då stod det i nyheterna; Sensationellt fynd hittat i Gamla Uppsala! (stolphål?).

De enda som ifrågasatte denna ENDA hypotes var vår länsförening Historieforum Västra Götaland ifrågasatte på 80-talet. Det var känsligt och de reagerade med rädsla från ”Uppsala/Sveaskolan”. Västergötlands företrädare var Verner Lindblom och SVT producenten i Göteborg Dag Stålsjö. Början på 80-talet anordnade Stålsjö tv serien "Svea rikes vagga - en historia i gungning". Seriens syfte var att ställa den seriösa frågan var den Svenska tillblivelsen kunde ligga. I dag vet vi mer. Smålänningen och Verner Lindbloms skrivna Götalandshypotes är sedan flera år vedertagen i flera UV. Våra aningar har besannats genom bla Olof Skötkonungs döpning i Husaby källa år 1008 och sedermera Kata Gård samt därmed Sveriges första kristna  landskap Västergötland, som är en sensationell händelse i Sveriges historia. Kanske det är detta de är rädda för i Stockholm? Vissa tror att den rädslan har med de gemensamma ekonomiska medlen för arkeologiska utgrävningar under många år att göra, som är märkligt snedfördelad. Bevisen ser vi på de små medlen bla Västergötland har fått under många år, i jämförelse med Mälardalen.

Denna snedvridna och önskedrömmande propaganda om att Uppsala Högar är ”Rikets vagga” från "svealandsföreträdarna" i Stockholm med flera vill ha förlagd till Mälardalen har pågått Sedan i alla fall från 17-1800 talet. Det började med fantasifulla personer såsom Olof Rudbeck som försäkrade att Uppsala Högar voro gamla Atlantis. Sedan har det bara fortsatt med halvsanningar, vilda spekulationer, önskedrömmar och därpå under senare år med fullspäckade propaganda medialt genom åren. Allt det här verkar finnas kvar i ”väggarna” i vissa delar i Stockholm/Uppsala.

Det är i stället hela vårt land nationellt det handlar om och vårt gemensamma kulturarv och historia samt inte bara landets huvudstad med dess landskap. De måste sluta med sina skyttegravspositioner och i stället börja arbeta som landets övriga seriösa Universitet. Det finns faktiskt ett Sverige utanför Mälardalen, dvs det övriga 99 procent av landets yta.

Historieforum Västra Götaland  anser att Sveriges historia är lika viktig överallt, oavsett om det är i Skåne, Värmland, Mälardalen eller Lappland. ”Maktens boning” invid Uppsala Högar och Birka måste sluta med den här överlägsenheten att Mälardalen är landets "Mecka/Svea rikes vagga" och med ibland en enögdhet i Stockholm/Uppsala.

Icke opartiskt och objektivt

Produktionsbolag som SVT (Stockholm) anlitade till denna historieserie och vilken personal man tagit med. Ansvarig utgivare och producent på SVT heter, Ingemar Persson. Produktionsbolaget heter Agaton och ligger i Lidingö (Stockholm). Programledaren, Arkeologerna och Osteologerna är "handplockade", hör och häpna från Stockholm och Uppsala UV. Deras arbetsområde intreesesfär är naturligtvis Birka och Uppsala högar.

Vikingarnas tid, är inte en seriös TV- dokumentär som beskriver vårt lands gemensamma historia på ett opartiskt och inte objektivt sätt. Den beskriver inte järnåldern - vikingarnas tid som täckte hela Norden under tidsperioden sent 700-tal - till tidigt 1200-tal. Tv-dokumentären är inte heller opartisk och inte objektiv. Hela programupplägget är som en ständig återkommande upprepning av östra Sveriges forntida miljöer kring Mälardalen, på ett delvis slarvigt, illa oseriöst framfört och inte alls på ett rikstäckande sätt. Dessutom utger programledaren Jonathan Lindström vara upptagen av sitt eget ego och raljerar och svingar sina egna historiska uppfattningar såsom populärhafsande med egen tillrättalagd historiebeskrivning. Programledaren kastar ur sig något som han finner själv är verkligheten, utan arkeologisk och historisk faktadiskussion. Programledaren och programidén verkar vilja eftersträffa en TV-arkeolog - alias ”Time Team” snarare än en seriös Arkeolog/forskare.

Ledord inom arkeologi och historiska studier är just att vara objektiv och opartisk. Seriös historisk forskning och arkeologi bygger på transparans, källkritik, underbyggda fakta och analyser. När det handlar om vår gemensamma historia är det ytterst viktigt att man gör det korrekt med profession. Det handlar om att förmedla vår historia på ett så ansvarsfullt sätt med dito medverkande. Det gör inte denna SVT dokumentär Vikingarnas tid. Det blir desto mer allvarligare i sammanhanget när den statliga televisionen upphandlar sådan här icke seriöst och objektiv dokumentär om landets historia. Det handlar om att föra vidare vår historia korrekt till våra kommande generationer.  Därför är det allvarligt hur den statliga  televisionen godkänner sådan dokumentär i dessa tider av ”Fake News”. Därför kommer denna  SVT produktion att bli föremål för anmälan till Granskningsnämnden (mprt) och Pressombudsmannen.

Vår västgötska förening, Historium Västra Götaland arbetar bla med att fornvård, forskning, vetenskapliga skrifter och informera om vår Västsvenska historia och kulturarv. Vi värnar och arbetar för att  Sveriges historia skall påvisas, forskas och informeras på ett korrekt sätt. Som länsförening ser vi till hela landets historia. Varpå vi ifrågasätter starkt även varför inte bla Uppåkra i Skåne, vikingatida området i Frösön, Östersund, Gotlands rika vikingatida fynd eller det folkvandringstida  gravfältet i Högom, Sundsvall, inte togs med i dokumentären mfl.

Västergötland är framstående  under yngre järnålder. Vi har flera belägg att det bla här var framstående hövdingadömen, rika krigsherrar och den tidigaste kristendomen hade sitt fäste. Naturligtvis kan vi bla peka på vårt guld från den här tiden, från bla Romarriket. Vi har det mesta av guldet från Folkvandringstid i kilo räknat och världens vackraste Guldhalskrage – Mönekragen i Ulricehamn. Detsamma är sannolikt Skandinaviens mest intressanta krigsbytesofferplats, Finnestorp. Västergötland har bla några av landets tidigaste runstenar, från 4-500-talet, med troligen landets första kristna runsten - Sparlösastenen. Detta 5-600 år innan runstenarna i Mälardalen höggs. Västergötland kristnades först, Varnhem och Kata Gård var kristet på 800 talet. Västergötland är Sveriges kyrktätaste landskap. När Västergötland under 1000 talet hade 10 biskopar och varit kristet under lång tid, då blotade man fortfarande vid Uppsala högar. Ovan tas inte ens upp i dokumentären och Västergötland nämns inte ens vid namn i densamma.

Historieforum Västra Götaland tar starkt avstånd från den här SVT-dokumentären Vikingarnas tid. Det här är ytterst allvarlig snedvriden, ensidig och  produktion som SVT är ansvarig för. Vi kommer att anmäla SVT och ansvarig utgivare Ingemar Persson och produktionsbolaget Agaton, dokumentärserien Vikingarnas tid till Granskningsnämnden och Press ombudsmannen. Förutom anmälan avser föreningen att kontakta Kulturutskottet i Sveriges Riksdag.

Ordföranden debatterar i Sveriges Radios Sjuhärad ang SVT - Vikingarnas tid.

Länken från dagens debatt om den uppmärksammade SVT-dokumentärserien - Vikingarnas tid.

Jag debatterar med programledaren Arkeolog Jonathan Lindström. Själva kärnfrågan är varför serien enbart har Mälardalen som röd tråd i serien. Dokumentären har många felaktigheter, såsom innehåll, opartiskhet, objektivitet och arkeologisk analys samt transparens mm.
Programledaren höll med om det och förklarade seriens missar, utelämnande flertalet av viktiga platser och ensidigheten. Så mycket till debatt blev det inte. Dock trevlig stund, fast radions stressande och ynka tid till samtal.
Jag och Jonathan bestämde att träffas och prata om vår historia och eventuellt kommande likvärdig serie om Västsveriges historia - med omnejd. Jag lovade Jonathan att han får som gåva föreningens senaste böcker.
Ska sägas i sammanhanget att önskvärt vore att haft debatten med ansvariga utgivare av programmet i stället.

änken; http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1002882?programid=4475

Mvh Morgan.

Sveriges television har gjort en programserie om Sverige och vikingatiden.

Det kan då vara lämpligt att nämna de historiska källorna vi har och relatera det till tex arkeologin för att se om källor kan vara rimliga.

 

Adam av Bremens krönika om Hamburg Bremens aktiviteter, 4e boken:

1 ) ” …. Götarnas folk regerar i Sveonernas land …. ” *

2 ) ”Birka är Götarnas stad”.

 

* Stämmer med att alla svenska kungar ca år 1000 – 1250 AD (utom en) där man vet gravplats vilar i Götalandskapen, öst och väst.

 

Programmet anger felaktigt att vikingar var i Romarriket. Det var enligt Jordanes Goter och detta har arkeologisk korrespondens med arkeologins skifte i tex norra Polen.

Intressant detalj är att Påven adresserar brev år 1080 till "Visigothorum Regibus", två bröder som samregerar. Lästips Anders Kaliff, UU: "Gothic connections".

 

Det är historiskt accepterat, referens Henrik Janson GU, att Svear som folk är en lös övergripåande definition och att Svear och Götar, som två motstående parter, nämns i princip bara då det är kyrkoadministrationen som diskuteras, dvs stiftsindelningen.

 

Snorre Sturlasson beskriver en kung i mälarområdet som är separat från sydsverige, hans dominans är uppenbart lokal i mälarens närområde ty det nämns bara små subregioner i närheten när dominansen listas.

Stora Sverige nämns ej i det avsnittet. Detta stämmer med Adam då Adam inte nämner norra Mälaren som ”ett gott kristet svenskt folk”.

Men tex Götar och Värmlänningar är goda kristna svenska folk.

 

I Skänningeanalerna står det att allmogen i Uppland ”förlorade sin frihet” år 1247 och blev pålagd det sydliga skattesystemet. Detta efter att Birger Jarl vann ett slag.

 

Men har inte alltid de svenska kungarna valts vid Mora stenar enligt Eriksgatornas beskrivning? Nej! Mora stenar nämns inte i tidigaste beskrivningen av Eriksgatan, det är för övrigt bara Götalandskapen som omnämns.

 

Summering:

Sålunda har SVT fel då man försöker ge intryck av att Uppland var dominant när det i själva verket blev nedkrigat och förlorade mot den sydliga organisationen.

Östgöten Birger Jarl är gravlagd i Varnhem Västergötland där även tre av våra tidiga kända kungar gravlagts.

Mvh Medlem, Historieforum Västra Götaland

Debatt SR Radio Sjuhärad, ang Vikingarnas tid

Vikingarnas tid

Debatt 11 jan. Vikingarnas tid SVT

Länken från dagens debatt om den uppmärksammade SVT-dokumentärserien - Vikingarnas tid.
Jag debatterar med programledaren Arkeolog Jonathan Lindström. Själva kärnfrågan är varför serien enbart har Mälardalen som röd tråd i serien. Dokumentären har många felaktigheter, såsom innehåll, opartiskhet, objektivitet och arkeologisk analys samt transparens mm.
Programledaren höll med om det och förklarade seriens missar, utelämnande flertalet av viktiga platser och ensidigheten. Så mycket till debatt blev det inte. Dock trevlig stund, fast radions stressande och ynka tid till samtal.
Jag och Jonathan bestämde att träffas och prata om vår historia och eventuellt kommande likvärdig serie om Västsveriges historia - med omnejd. Jag lovade Jonathan att han får som gåva föreningens senaste böcker.
Ska sägas i sammanhanget att önskvärt vore att haft debatten med ansvariga utgivare av programmet i stället.
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1002882?programid=4475
Med vänlig hälsning Morgan.